REGULAMIN

REGULAMIN

REGULAMIN CENTRUM  TAŃCA PENDULUM
§1 DEFINICJE
1. CTP – Centrum Tańca Pendulum.
2. Uczestnik – osoba spełniająca warunki wskazane §2 Regulaminu CTP.
3. Organizator – Centrum Tańca Pendulum.
4. Cennik – spis zajęć taneczno-ruchowych oferowanych przez CTP, zawierający informacje 
o wymaganych opłatach dostępny w siedzibie CTP oraz na stronie internetowej www.centrumpendulum.com
5. Pedagog – osoba prowadząca zajęcia taneczne oraz pozostałe w zakresie rekreacji ruchowej 
w CTP.
6. Regulamin – Regulamin Centrum Tańca Pendulum.
§2 WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Dopuszczenie do udziału w zajęciach organizowanych przez CTP następuje po łącznym spełnieniu następujących warunków:
1) dokonania zapisu na zajęcia poprzez jedną z dostępnych form,
2) podania odpowiednich danych osobowych w określonym formularzu,
3) dokonania przez zapisującego płatności wskazanych w §7 Regulaminu.
2. Wszystkie opłaty, o których mowa w pkt 1 ust. 3) niniejszego paragrafu uiszczane są Centrum Pilates i Tańca Pendulum s.c. Adrian Radwański Ireneusz Radwański.
§3 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w zajęciach taneczno-ruchowych organizowanych przez Centrum Tańca Pendulum (dalej w skrócie: CTP).
2. Siedziba CTP znajduje się przy ul. Dąbrowskiego 27, 60-840 Poznań.
3. Uczestniczący w zajęciach organizowanych przez CTP zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.
4. Zobowiązanym do przestrzegania Regulaminu jest również rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego Uczestnika zajęć organizowanych przez CTP.
5. Wysokość wymaganych opłat określona jest w aktualnym cenniku dostępnym w siedzibie CTP oraz na stronie internetowej www.centrumpendulum.com.
6. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do powstrzymywania się od dokonywania jakichkolwiek zniszczeń lub uszkodzeń w siedzibie CTP. W razie dokonania jakichkolwiek zniszczeń lub uszkodzeń skutkujących odpowiedzialnością finansową CTP Uczestnik, który je spowodował albo rodzic lub opiekun prawny w przypadku małoletniego, zobowiązany jest do zwrotu wszelkich poniesionych przez organizatora kosztów.
§4 UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH
1. Zapisy na zajęcia taneczno-ruchowe organizowane przez CTP odbywają się w formie stacjonarnej w siedzibie szkoły, telefonicznej i mailowej.
2. Podczas zajęć na sali mogą przebywać jedynie ich Uczestnicy oraz pedagodzy CTP. Wyjątek stanowią zajęcia dla najmłodszych.
3. Uiszczenie stosownej opłaty wpisowej oraz podanie danych osobowych Uczestnika zajęć 
w formularzu skutkuje przypisaniem do określonej grupy.
4. CTP zastrzega sobie prawo do rozpoczęcia zajęć danej grupy po zapisaniu się na zajęcia 
i spełnieniu warunków uregulowanych w pkt 3 tego paragrafu przez odpowiednią liczbę osób, nawet jeśli termin rozpoczęcia zajęć został ustalony na inny, wcześniejszy termin. CTP zobowiązuje się do poinformowania Uczestników o rozpoczęciu zajęć telefonicznie lub mailowo.
5. Liczba Uczestników zajęć jest ograniczona. Zapełnienie się limitu skutkuje zamknięciem listy osób mogących wziąć udział w zajęciach. Osobom, które dokonały płatności po zamknięciu listy przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy od organizatora zajęć albo do wzięcia udziału 
w zajęciach odbywających się w innym terminie.
6. Uczestnicy, którzy nie dokonali należnej opłaty nie mają prawa do uczestnictwa w zajęciach. Zobowiązani są oni do opuszczenia sali na prośbę osoby sprawdzającej listę obecności. Kontynuacja zajęć możliwa jest po uregulowaniu wszystkich zaległości. Osoby niepełnoletnie, które nie uregulowały odpowiedniej opłaty przebywają na sali pod opieką pedagoga, ale nie uczestniczą w zajęciach.
7. Zmiana obuwia przed wejściem na salę jest obowiązkowa. Wymagane jest obuwie czyste, nieniszczące parkietu. Pedagog ma prawo nie wpuścić na salę osób w nieodpowiednim obuwiu. Uczestnicy zajęć High Heels zobowiązani są do posiadania nakładek na szpilki zapobiegających uszkadzaniu nawierzchni.
8. Na salach obowiązuje całkowity zakaz dotykania oraz opierania się o lustra.
9. W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek przeciwwskazań do wysiłku fizycznego, należy o tym fakcie poinformować pedagoga prowadzącego zajęcia lub obsługę CTP.
10. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do realizowania poleceń pedagoga prowadzącego zajęcia.
§5 ORGANIZACJA ZAJĘĆ
1. Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym grafikiem zajęć CTP.
2. CTP zastrzega sobie prawo odwołania, zmiany terminu lub miejsca odbywania zajęć i osób prowadzących zajęcia taneczno-ruchowe w każdym czasie, o czym poinformuje Uczestników zajęć przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.centrumpendulum.com. lub poprzez media społecznościowe (Facebook, Instagram).
3. Odwołane zajęcia zostaną zrealizowane w innym terminie ustalonym wspólnie z uczestnikami. Uczestnikowi, który nie może wziąć udziału w zajęciach w nowo wyznaczonym terminie uiszczona opłata zostanie zwrócona albo zaliczona na poczet innych zajęć organizowanych przez CTP.
4. CTP zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy z powodu zbyt małej ilości Uczestników określonego kursu. CTP ma prawo do zawieszenia zajęć z przyczyn niezależnych od organizatora. W takim przypadku CTP wraca Uczestnikowi wpłaconą przez niego kwotę pieniężną za niewykorzystane zajęcia lub proponuje zajęcia odbywające się w innym terminie.
5. W związku z chorobą lub niedyspozycją pedagoga CTP ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego zajęcia w zastępstwie nie informując wcześniej Uczestników.
6. W przypadku grup zamkniętych prawo do uczestnictwa w zajęciach mają jedynie osoby, które uzyskały zgodę pedagoga prowadzącego daną grupę.
7. Podczas zajęć telefony Uczestników powinny być wyciszone.
8. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody pedagogów CTP.
§6 BEZPIECZEŃSTWO
1. Uczestnicy zajęć organizowanych przez CTP powinni ubezpieczyć się we własnym zakresie.
2. Uczestnik zajęć jest świadomy swojego stanu zdrowia i kondycji fizycznej.
3. Ze względu na specyfikę prowadzonych zajęć Uczestnik powinien liczyć się z istnieniem ryzyka powstania kontuzji i drobnych urazów. Odpowiedzialność za ich powstanie ponosi wyłącznie Uczestnik.
4. Pracownicy CTP są odpowiedzialni za małoletnich Uczestników zajęć od momentu rozpoczęcia zajęć, w których biorą udział do momentu ich zakończenia. Za bezpieczeństwo małoletnich w drodze do i z siedziby CTP oraz poza salą (np. w szatniach) odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie prawni.
5. W przypadku ewentualnej kradzieży, Uczestnik zajęć, którego rzecz znajdująca się w jego posiadaniu została bezprawnie przywłaszczona, jego rodzic lub opiekun prawny powinien niezwłocznie poinformować pracownika CTP o zaistniałej sytuacji.
6. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obiektu, w którym odbywają się zajęcia. Osoby przebywające na terenie siedziby CTP zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ obowiązujących obiekcie, w którym odbywają się zajęcia organizowane przez CTP.
7. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania czystości i poszanowania znajdujących się 
w siedzibie CTP rzeczy należących do CTP lub innych Uczestników zajęć.
8. Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na sale taneczne jedzenia 
i ciepłych napoi.
9. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych. Zobowiązane są do niezakłócania porządku w CTP w czasie oczekiwania na rozpoczęcie zajęć.
10. Na terenie CTP obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia i spożywania narkotyków.
11. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć pedagog ma prawo nie wpuścić na salę osób spóźnionych.
12. W związku z zaistniałą sytuacją pandemii wirusa SARS-Co-V-2, każdy Uczestnik deklaruje, iż:
1) Nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do brania udziału w zajęciach tanecznych w CTP.
2) Nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS-Co-V-2.
3) Nie zaobserwował u siebie objawów takich jak gorączka, kaszel, dreszcze przed przybyciem do siedziby CTP.
4) W momencie zaobserwowania u siebie objawów takich jak gorączka, kaszel, dreszcze nie będzie przebywał na terenie siedziby CTP i nie będzie brał udziału w zajęciach organizowanych przez CTP.
§7 OPŁATY
1. Opłat za pojedyncze lekcje, karnety lub wybrane kursy w grupach zamkniętych można dokonać gotówką w siedzibie CTP, bądź przelewem na konto szkoły.
2. Informacje o wysokości wymaganych opłat zawarte są w Cenniku znajdującym się w siedzibie CTP i na stronie internetowej www.centrumpendulum.com.
3. Uczestnik może wykupić:
1) Pojedynczą lekcję,
2) Karnet czterech lekcji,
3) Karnet ośmiu lekcji,
4) Pełen pakiet zajęć odbywających się w grupach zamkniętych.
4. Karnety imienne przysługują wyłącznie jednej osobie, której dane osobowe zawiera dany karnet. Brak jest możliwości wykorzystania karnetu przez inną osobę.
5. Każdy karnet ważny jest 30 dni od daty jego zakupu.
6. Opłaty za zajęcia w grupach zamkniętych należy dokonać do 10-tego dnia każdego miesiąca.
7. W przypadku płatności przelewem na konto szkoły należy w tytule przelewu podać imię, nazwisko Uczestnika oraz nazwę grupy.
8. Kwota pieniężna opłat miesięcznych dla grup zamkniętych jest kwotą stała i niezmienną.
9. W przypadku zwłoki w płatności Uczestnik zobowiązany jest do skonsultowania sytuacji 
z jednym z pracowników lub właścicielem CTP.
10. Nieobecność Uczestnika na zajęciach nie skutkuje zwrotem kosztów poniesionych przy zakupie danych zajęć.
11. Pojedynczych nieobecności na zajęciach nie są odliczane. W przypadku nieobecności warunkiem do odliczenia nieobecności jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego, wówczas suma jednostek lekcyjnych, na których Uczestnik był nieobecny odliczana jest od kwoty należnej za kolejny miesiąc. Nie jest zwracana w formie pieniężnej. Uczestnik ma prawo odrobić daną jednostkę lekcyjną po wcześniejszym uzgodnieniu z pedagogiem prowadzącym zajęcia. W tym przypadku opłata za wyżej wskazane zajęcia nie podlega zwrotowi.
12. Uczestnik biorący udział w pojedynczych zajęciach ze względu na swoją nieobecność ma prawo do odrobienia zajęć w ustalonym terminie i za zgodą pedagoga prowadzącego zajęcia.
13. W przypadku zawieszenia zajęć z przyczyn niezależnych od CTP zakupione pojedyncze zajęcia oraz karnety podlegają realizacji po wznowieniu zajęć. Uczestnik ma prawo wziąć udział w zajęciach realizowanych w formie zdalnej poprzez komunikatory internetowe.
14. W przypadku zawieszenia zajęć grup zamkniętych z przyczyn niezależnych od CTP zajęcia realizowane będą w formie zdalnej poprzez komunikatory internetowe. Opłata miesięczna za zajęcia w tym okresie wynosi 70% opłaty dotychczasowej.
§8 GRUPY ZAMKNIĘTE
1. Za sezon uznaje się zajęcia rozpoczynające się z pierwszym dniem  października określonego roku, a kończące z ostatnim dniem czerwca roku następnego.
2. Grupy zamknięte to grupy o nazwie PENDULUM PERFORMANCE, II, III,  oraz Pendulum Kids oraz Teen.
3. Członek grupy zamkniętej zobowiązany jest do systematycznej obecności na zajęciach w celu rozwijania swoich umiejętności ruchowych i tanecznych oraz dbania o dobro grupy poprzez wsparcie we wszelkich działaniach zapewniających jej rozwój.
4. W przypadku nieobecności członka grupy zamkniętej na dużej ilości zajęć, pedagog prowadzący może podjąć decyzje o wykluczeniu takiej osoby z dzieła choreograficznego przygotowywanego przez grupę lub podjąć decyzje o usunięciu Uczestnika z grupy.
5. W przypadku dużej ilości nieobecności, pedagog prowadzący zajęcia może podjąć decyzje 
o wykluczeniu Uczestnika z dzieła choreograficznego przygotowywanego przez grupę lub podjąć decyzje o usunięciu danej osoby z grupy.
6. Uczestnik grupy zamkniętej zobowiązany jest do terminowych wpłat zgodnie z §7 pkt 1, 2, 6, 7 oraz 8 Regulaminu.
7. Koniecznym warunkiem przystąpienia do grupy jest zawarcie umowy pomiędzy Uczestnikiem, jego rodzicem lub opiekunem prawnym i CTP przed rozpoczęciem kursu.
8. Skuteczne rozwiązanie umowy trakcie trwania sezonu, bez względu na przyczynę, następuje wyłącznie przez wypowiedzenie umowy w formie pisemnej, z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia oraz uiszczenie zaległości w opłatach, jeśli takie istnieją wraz z opłatą za okres wypowiedzenia.
9. Wypowiedzenie złożone w danym miesiącu skutkuje rozwiązaniem umowy z ostatnim dniem kalendarzowym następnego miesiąca.
10. W okresie wypowiedzenia Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za zajęcia, nawet jeśli nie bierze w nich czynnego udziału.
§9 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie, zwanej dalej RODO) jest Centrum Pilates i Tańca Pendulum s.c. Adrian Radwański Ireneusz Radwański z siedzibą 
w Lasocicach przy ul. Szkolnej 2, 64-100 Leszno, e-mail: centrum.pendulum@gmail.com (zwany dalej „administratorem”).
2. Przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w zajęciach i jest warunkiem jego prawidłowej rejestracji. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z RODO.
3. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Uczestników zgodnie RODO. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Uczestnikom realizację uprawnień wynikających 
z RODO.
4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora, tj.
imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, PESEL przez CTP dla celów organizacji zajęć ruchowych i tanecznych.
5. Uczestnik ma pełen dostęp do swoich danych osobowych i może żądać ich zmiany lub usunięcia z bazy danych prowadzonej przez administratora.
6. Dane osobowe przetwarzane przez administratora:
1) Nie będą udostępniane osobom trzecim.
2) Nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, która są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
3) Będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do zakończenia współpracy.
4) Nie podlegają profilowaniu.
§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnicy zajęć powinni podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu dla celów informacyjnych.
2. Uczestnik zajęć wyraża nieodpłatną zgodę na rejestrację, wykorzystanie, publikację
3. i emisję swojego wizerunku w dowolnych mediach na potrzeby promocji CTP w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez CTP 
i jego patronów a także imprez tanecznych, w których brał udział jako reprezentant CTP.
4. Konsekwencją nieprzestrzegania Regulaminu może być skreślenie z listy Uczestników zajęć. Skreślenie Uczestnika z listy jest równoznaczne z brakiem możliwości udziału w zajęciach.
5. W przypadkach zdarzeń losowych, niezawinionych przez Uczestnika a uniemożliwiających lub utrudniających mu w znacznym stopniu wykonanie umowy z CTP na warunkach określonych Regulaminem, istnieje możliwość odstąpienia od Regulaminu CTP. W takiej sytuacji osoba zainteresowana powinna skontaktować się z kierownictwem CTP.
6. Wszystkie sprawy nieobjęte Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez kierownictwo CTP.
7. CTP zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem że zmiany nie będą naruszać dotychczasowych uprawnień Uczestników zajęć organizowanych przez CTP.
8. Dokonanie zapisu na zajęcia oraz uiszczenie wymaganej opłaty jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
9. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.) oraz aktualne przepisy obowiązującego prawa.
10. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.